Współpraca INP z instytucjami zewnętrznymi

Pracownicy Instytutu Nauk Pedagogicznych od wielu lat współpracują m.in. z Wydziałem Zdrowia i Rozwoju Społecznego UMO, Fundacją Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym. W ramach modułu pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną kontynuowano współpracę z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Opolu w oparciu o porozumienie zawarte w 2013 roku. Zgodnie z tą umową są realizowane badania w jednostkach penitencjarnych, programy resocjalizacyjne ze skazanymi, a także praktyki dla studentów Pedagogiki: specjalność pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną. Moduł planowanie i zarządzanie w edukacji współpracował z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Opola, Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu (obecnie Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu), Urzędem Marszałkowskim oraz z opolskimi szkołami. Na specjalności pedagogika pracy z poradnictwem i bezpieczeństwem pracy kontynuowano współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu. Ponadto współpraca badawczo-organizacyjna i dydaktyczna (Zakład Kulturowych Podstaw Edukacji) prowadzona była z: Urzędem Miasta w Kędzierzynie-Koźlu, Ośrodkiem Kultury i Sportu w Dobrodzieniu, Muzeum Ziemi Kozielskiej, Towarzystwem Ziemi Kozielskiej, Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu, Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu.

Opolscy pedagodzy skupieni w Instytucie Nauk Pedagogicznych są również widoczni w społeczno-kulturowej przestrzeni regionu: wyrazem tego jest m.in. organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń wspólnie z instytucjami samorządowymi (w tym: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Biuro Wystaw Artystycznych w Opolu, Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, Komenda Wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu (obecnie Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu, Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia w Opolu, Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Opolski Oddział Regionalny – Opole, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu).

Aktywność naukowo-społeczna opolskich pedagogów na rzecz regionu

Dr hab. Edward Nycz, prof. UO od 20 lat jest redaktorem naukowym „Szkiców Kędzierzyńsko-Kozielskich”, wydawanych przez Towarzystwo Ziemi Kozielskiej (którego jest Prezesem) we współpracy z INP Uniwersytetu Opolskiego oraz organizatorem Kędzierzyńsko-Kozielskich Seminariów Naukowych poruszających problemy lokalnych mieszkańców. Ponadto jest przewodniczącym Rady Programowej (opiekun naukowy z ramienia UO) dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego WiekuZiemi Kozielskiej” (2015), członkiem Wojewódzkiej Rady Programowej OHP (16.02.2016, decyzją KG OHP), członkiem Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej powołanego przez Zarząd Województwa Opolskiego (2016). Aktywnie działa w radzie ds. ochrony zabytków przy Prezydencie Miasta Kędzierzyna-Koźla (2017–2018). Warto również podkreślić, że pracownicy INP aktywnie uczestniczą od lat w Opolskich Festiwalach Nauki, aktywizując również studentów do zaprezentowania mieszkańcom regionu działalności pedagogicznej w praktyce. Ponadto systematycznie organizowali warsztaty dla dzieci ze świetlicy „Cegiełka”.

Dr Agnieszka Franczyk od marca do grudnia 2017 roku prowadziła wykłady oraz warsztaty nt.: „Znaczenie komunikacji interpersonalnej proste w relacjach rodzinnych dla słuchaczy Uniwersytetów III Wieku w ramach projektu „Naukowy Rozwój SENIORA” realizowanego w ramach programu pn. „Wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku” prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organizatorem była Fundacja Collegium Nobilium Opoliense w Opolu. W projekcie wzięło udział 7 Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie opolskim (Opole, Kluczbork, Nysa, Brzeg, Olesno, Namysłów, Głuchołazy). Łączna liczba uczestników projektu wyniosła około 300 słuchaczy. Celem projektu było: zwiększenie aktywności intelektualnej i społecznej seniorów, poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej, wykorzystanie potencjału intelektualnego i społecznego seniorów.

W działalności na rzecz regionu podejmowano prace mające na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu zjawisk patologii społecznej i przeciwdziałania im, a także kształtowania wybranych kompetencji społecznych. Realizowane były w formie wykładów otwartych oraz zajęć warsztatowych. Pracownicy INP od 2016 roku sprawują opiekę naukową nad Uniwersytetem III Wieku w Dobrodzieniu, aktywnie włączając się w organizację wykładów dla seniorów. W 2017 roku INP był organizatorem II edycji Konkursu na najciekawszą prezentację nt. „Znam historię, kulturę i życie naszych sąsiadów” wspólnie z Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta Opola, Polsko-Czeskim Towarzystwem Naukowym. Ponadto efektem współpracy INP z opolskimi instytucjami oświaty była zorganizowana z inicjatywy prof. dr hab. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz w dniach 14-15 czerwca 2018 roku I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. „Pamięć – Historia – Tożsamość. Edukacja i polityka historyczna w procesie konstruowania narracji naszej wspólnoty”, w której uczestniczyło około pięćdziesięciu nauczycieli historii z terenu miasta Opola. Natomiast efekty współpracy z władzami miasta Kędzierzyn-Koźle zostały zebrane w publikacji W. Jagiełly (Z-ca Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla ds. oświatowych i społeczno-gospodarczych), Partnerstwo i współpraca instytucji i stowarzyszeń miejskich Kędzierzyna-Koźla z Instytutem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.