PEDAGOGIKASTUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE (II stopień)

Pedagogika jest interdyscyplinarną nauką społeczną, obejmująca swym zakresem całościowe procesy edukacyjne i wychowawcze, mające swoje źródła także w filozofii, socjologii czy psychologii. Pedagogika jest otwarta na różne rodzaje i formy wiedzy, jak również na wszystkie osoby: dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów oraz na osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych – co czyni z pedagogiki – kierunek i zawód na współczesne czasy!.

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Pedagogika mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich osadzonych w dziedzinie nauk społecznych i nauk humanistycznych, w szczególności: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna oraz socjologia, psychologia, komunikacja społeczna, filozofia, historia, nauki o rodzinie czy kulturoznawstwo (z koniecznością realizacji różnic programowych). Zasady kwalifikacji na studia odbywają się na podstawie konkursu dyplomów (ocena z dyplomu studiów pierwszego stopnia).

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, trwają 2 lata (obejmują 4 semestry) i realizowane są poprzez zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia metodyczne i seminaria dyplomowe). By skończyć studia student musi zgromadzić 120 punktów ECTS. Studenci, którzy ukończyli studia licencjackie na innym kierunku aniżeli Pedagogika zobligowani są do realizacji różnic programowych. W rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 przewidziano limity: 100 osób (studia stacjonarne) oraz 80 osób (studia niestacjonarne).

W ramach studiów pedagogicznych studenci realizują: przedmioty podstawowe, kierunkowe, ogólnouczelniane, praktyczno-metodyczne oraz specjalizacyjne, wynikające z wybranego modułu przedmiotów do wyboru (od II semestru), w ramach którego mogą rozwijać i pogłębiać wiedzę specjalistyczną, umiejętności i kompetencje, przydatne w przyszłej pracy zawodowej z zakresu: animacji kultury z arteterapią, doradztwa zawodowego i edukacyjnego, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapeutyczną, planowania i zarządzania w edukacji czy pedagogiki resocjalizacyjnej.

Absolwent studiów uzupełniających magisterskich na kierunku Pedagogika, niezależnie od wybranego modułu specjalistycznego powinien dysponować przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalizację pedagogiczną. Posiadać umiejętności: prowadzenia badań naukowych, projektowania i realizacji różnorodnych działań opiekuńczo-wychowawczych, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalizacji, być uwrażliwionym na potrzeby człowieka w różnych fazach życia, a także nastawionym na działalność prospołeczną i samodoskonalenie.

moduł do wyboru: animacja kultury z arteterapią

Moduł: animacja kultury z arteterapią

przygotowuje organizatorów i animatorów inicjatyw o charakterze społeczno-oświatowym i kulturalnym w środowisku lokalnym, przeobrażających go w układ przyjazny człowiekowi, umożliwiający mu kształtowanie się i realizację potrzeb rozwojowych oraz arteterapeutów mogących podjąć pracę różnymi metodami arteterapeutyczymi.

Absolwent przygotowany jest do kreowania pozytywnego wizerunku pracy w instytucjach systemu edukacji pozaszkolnej, kultury i mediów, opieki, wsparcia i pomocy w zakresie zagospodarowania czasu wolnego, instytucjach samorządowych, organizacjach politycznych i pozarządowych, jak również w organizacjach rozrywkowych (np. agencjach eventowych).

Absolwent posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie:

 • diagnozowania i rozwiązywania problemów społeczno-kulturowych środowiska;
 • organizacji i prowadzenia działań w zakresie animacji różnorodnych form pracy społeczno-kulturalnej;
 • wykorzystania kultury i sztuki w kreowaniu pozytywnego wizerunku pracy i działalności instytucji pozaszkolnych, organizacji pozarządowych, organizacji politycznych oraz samorządu lokalnego;
 • kierowania i zarządzania elementami społeczno-kulturalnymi i wychowawczymi środowiska lokalnego;
 • organizacji i prowadzenia działań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
 • aktywizacji amatorskiej i zawodowej twórczości artystycznej w środowisku lokalnym

Przedmioty specjalizacyjne, realizowane w ramach modułu:

Metody i techniki animacji środowiskowej z elementami diagnozowania, Teoretyczne podstawy animacji społeczno-kulturalnej, Warsztat twórczego myślenia, Socjoterapia, Kierowanie zmianą społeczną, Organizacja i upowszechnianie kultury, Podstawy wiedzy o kulturze i sztuce współczesnej, Warsztaty doskonalące z arteterapii, Komunikacja społeczna w relacjach interpersonalnych, Studium skutecznego działania (marketing, lobbing, promocja, reklama), Organizacja imprez kulturalnych, Projekt kulturalno-oświatowy, Studia kulturowe

moduł do wyboru: doradztwo zawodowe i edukacyjne

Moduł: doradztwo zawodowe i edukacyjne

przygotowuje specjalistów w zakresie pedagogiki pracy, świadczących usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego, zorientowanego przede wszystkim na wsparciu w zakresie określania ścieżki edukacyjnej, planowania kariery zawodowej i życiowej, adaptacji na rynku pracy, a w szczególności wyboru zawodowego, doskonalenia i dokształcania zawodowego.

Absolwent przygotowany jest do pracy w charakterze szkolnego doradcy zawodowego, wspierającego wybory edukacyjno-zawodowe uczniów, jak również do pracy w instytucjach rynku pracy (w tym: publicznych służbach zatrudnienia, Ochotniczych Hufcach Pracy, agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych i doradztwa personalnego).

Absolwent posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie:

 • udzielania informacji o zawodach rynku pracy, o możliwościach kształcenia i doskonalenia poprzez różne formy szkoleń;
 • organizowania systemu informacji o zawodach, o rynku pracy oraz rynku usług edukacyjnych
 • diagnozowania predyspozycji zawodowych i osobowych uczniów;
 • prowadzenia badań zainteresowań i uzdolnień zawodowych;
 • organizacji poradnictwa indywidualnego i grupowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • udzielania porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji oraz podjęcie lub zmianę zatrudnienia

Przedmioty specjalizacyjne, realizowane w ramach modułu:

Współczesne problemy pedagogiki pracy z zawodoznawstwem, Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego, Warsztat doradcy zawodowego, Wybrane problemy rynku pracy, Doradztwo edukacyjno-zawodowe w systemie oświaty, Zarządzanie karierą i rozwojem, Modele poradnictwa zawodowego, Diagnostyka i narzędzia w doradztwie zawodowym, Poradnictwo zawodowe dla wybranych grup, Etyka w doradztwie zawodowym, Coaching w doradztwie zawodowym, Metodyka szkoleń, Doradztwo indywidualne i grupowe

moduł do wyboru: opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną

Moduł: opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną

przygotowuje do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zarówno mieszczącymi się w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak również z różnego rodzaju trudnościami i deficytami rozwojowymi.

Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w placówkach i instytucjach realizujących zadania z zakresu opieki i wychowania, w tym m.in. w: szkołach, internatach, bursach, świetlicach, świetlicach terapeutycznych i socjoterapeutycznych, poradniach specjalistycznych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, sanatoriach, prewentoriach, oddziałach dziecięcych szpitali, żłobkach, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach wychowania pozaszkolnego, domach pomocy społecznej, organizacjach pożytku publicznego, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, itd.).

Absolwent posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie:

 • realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: socjalizacyjnych, interwencyjnych i w rodzinnych formach kompensacji sieroctwa społecznego;
 • diagnozowania i prognozowania zjawisk rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
 • umiejętności rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów opiekuńczych i wychowawczych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w środowisku naturalnym (rodzinnym), jak i społecznym (w placówkach częściowej oraz całkowitej zastępczej opieki i wychowania, instytucjach opieki i wsparcia);
 • podejmowania działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich integracji ze środowiskiem a także organizowania różnorodnych form samopomocy;
 • organizowania współdziałania placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, socjalnych z rodziną i środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi w zakresie zaspokajania potrzeb życiowych i rozwiązywania sytuacji kryzysowych;
 • wykorzystania w działaniu praktycznym tradycyjnych i nowoczesnych form i metod pracy opiekuńczo-wychowawczej z różnymi grupami podopiecznych;
 • ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego

Przedmioty specjalizacyjne, realizowane w ramach modułu:

Familiologia, Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczej, Formy i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej, Rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze, Pomoc psychopedagogiczna dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Pedagogika specjalna i terapeutyczna, Diagnozowanie opiekuńcze i wychowawcze, Formy i metody pracy terapeutycznej, Prawna ochrona dziecka i rodziny, Kompensacja sieroctwa społecznego, Organizacje pozarządowe i wolontariat w systemie opieki nad dzieckiem, Warsztat pracy opiekuna-wychowawcy, Praca terapeutyczna z rodziną

moduł do wyboru: planowanie i zarządzanie w edukacji

Moduł: planowanie i zarządzanie w edukacji

przygotowuje osoby rozumiejące potrzeby pedagogiczne, instytucjonalne i środowiskowe do pracy administracyjnej w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych różnych typów i szczebli, organów prowadzących wspomniane placówki, placówek samorządowego i państwowego nadzoru oświatowego, pracowników fundacji i organizacji pozarządowych.

Absolwent przygotowany jest do pracy zawodowej w instytucjach oświatowo-wychowawczych, instytucjach kształcenia ustawicznego, stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach pozarządowych na stanowiskach administracyjnych związanych z planowaniem, nadzorowaniem i zarządzaniem placówkami – mają kompetencje do wspomagania w tych zadaniach dyrektora placówki. Mogą być zatrudnieni jako: sekretarze w szkole, referenci w zespołach administracyjno-ekonomicznych samorządów terytorialnych, a także jako pracownicy administracyjni w kuratorium oświaty oraz na stanowiskach administracyjnych w szkolnictwie wyższym.

Absolwent posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie:

 • diagnozowania potrzeb instytucji edukacyjnej i środowiska;
 • planowania działalności oświatowej, opiekuńczej i organizacyjnej w instytucji;
 • wspomagania kierowania zmianami w zakresie opieki i edukacji;
 • nadzorowania i zarządzania instytucjami edukacyjnymi;
 • tworzenia i realizacji projektów organizacyjnych w placówce;
 • prowadzenia sekretariatu i archiwum;
 • organizacji i aktywizacji środowiska lokalnego na rzecz instytucji;
 • pozyskiwania środków finansowych na działalność edukacyjną i opiekuńczą.

Przedmioty specjalizacyjne, realizowane w ramach modułu:

Psychologia zarządzania, Teoretyczne podstawy zarządzania oświatą, Nadzór pedagogiczny i organizacyjny, Komunikacja społeczna w edukacji, Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach edukacyjnych, Finansowanie oświaty i zamówienia publiczne, Prawo oświatowe, Planowanie oświatowe, Techniki informatyczne w zarządzaniu i gospodarowaniu zasobami, Kierowanie zmianą, Polityka oświatowa, Organizacja sekretariatu i archiwum, Kreowanie wizerunku placówki oświatowej

moduł do wyboru: resocjalizacyjny

Moduł: resocjalizacyjny

przygotowuje studentów w zakresie podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie, jak również działań profilaktycznych w środowisku lokalnym a także podejmowania działań ukierunkowanych na wsparcie społeczne osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Absolwent przygotowany jest do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z osobami dorosłymi, które mają problemy w przystosowaniu się do warunków środowiskowych, jednostkami niedostosowanymi społecznie, wykolejonymi przestępczo i obyczajowo, uzależnionymi od środków odurzających, wymagającymi specjalistycznej pomocy opiekuńczej oraz wsparcia społecznego. Mogą podjąć zatrudnienie w instytucjach systemu oświaty i opieki resocjalizacyjnej (np.: sąd, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny, placówki odwykowe, instytucje pomocy zajmujące się wsparciem społecznym, ośrodki interwencji kryzysowej itp.).

Absolwent posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie:

 • umiejętności metodycznych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz z osobami dorosłymi objętymi postępowaniem penitencjarnym;
 • stosowania technik psycho i socjoterapeutycznych w terapii uzależnień;
 • tworzenia i realizacji środowiskowych programów profilaktycznych, dotyczących zapobiegania objawom patologii społecznej;
 • wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i uzależnieniami,
 • umiejętności tworzenia grup i środowisk alternatywnych wobec młodzieżowych grup kontrkulturowych;
 • zdolności funkcjonowania w rożnych formach pracy środowiskowej (doradztwo pedagogiczne, organizacja czasu wolnego, współpraca z rodzicami, z władzami samorządowymi oraz instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki nad osobami zagrożonymi przestępczością oraz niedostosowaniem społecznym)

Przedmioty specjalizacyjne, realizowane w ramach modułu:

Współczesne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej, Socjoterapia, Diagnoza nieprzystosowania społecznego, Systemy wsparcia społecznego, Rehabilitacja społeczna, Profilaktyka nieprzystosowania społecznego, Współczesne problemy reintegracji społecznej, Strategie wychowania resocjalizującego, Działalność kulturalno-oświatowa w placówkach resocjalizacyjnych, Praca terapeutyczna z rodziną dysfunkcjonalną, Superwizja w resocjalizacji, Warsztat komunikacji interpersonalnej w pracy resocjalizacyjnej, Praca terapeutyczna z uzależnionymi