PEDAGOGIKASTUDIA LICENCJACKIE (I stopień)

Pedagogika jest interdyscyplinarną nauką społeczną, obejmująca swym zakresem całościowe procesy edukacyjne i wychowawcze, mające swoje źródła także w filozofii, socjologii czy psychologii. Pedagogika jest otwarta na różne rodzaje i formy wiedzy, jak również na wszystkie osoby: dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów oraz na osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych – co czyni z pedagogiki – kierunek i zawód na współczesne czasy!.

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, trwają 3lata (6 semestrów) i obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia metodyczne i seminaria dyplomowe) oraz praktyki zawodowe (śródroczne i ciągłe). By skończyć studia student musi zgromadzić 180 punktów ECTS. W rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 przewidziano limity: 60 osób (studia stacjonarne) oraz 30 osób (studia niestacjonarne). Kandydaci na studia legitymują się świadectwem maturalnym (konkurs świadectw) lub równoważnym i przyjmowani są na studia na podstawie wyników uzyskanych podczas egzaminów maturalnych. Nie przewiduje się dodatkowego egzaminu wstępnego.studia stacjonarne:

Absolwent studiów licencjackich na kierunku Pedagogika, niezależnie od wybranego modułu specjalistycznego powinien dysponować przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalizację pedagogiczną. Posiadać umiejętność prowadzenia badań naukowych, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalizacji oraz być nastawionym na działalność prospołeczną i samodoskonalenie.

Moduł do wyboru - animacja kultury z arteterapią

Moduł: animacja kultury z arteterapią

przygotowuje arteterapeutów, organizatorów i animatorów inicjatyw o charakterze społeczno-oświatowym i kulturalnym w środowisku lokalnym przeobrażających go w układ przyjazny człowiekowi, umożliwiający mu kształtowanie się i realizację potrzeb rozwojowych.

Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w charakterze arteterapeuty, organizatora i animatora inicjatyw o charakterze społeczno-oświatowym i kulturalnym w środowisku lokalnym przeobrażających go w układ przyjazny człowiekowi, umożliwiający mu kształtowanie się i realizację potrzeb rozwojowych). Jest przygotowany do pracy zawodowej w instytucjach systemu edukacji pozaszkolnej, kultury i mediów, opieki, wsparcia i pomocy w zakresie zagospodarowania czasu wolnego, instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach rozrywkowych (np. agencjach eventowych), warsztatach terapii zajęciowej, ogniskach pracy twórczej, świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych, ośrodkach promocji zdrowia psychospołecznego.

Absolwent modułu specjalistycznego posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie:

 • umiejętności tworzenia grup i środowisk alternatywnych wobec młodzieżowych kontrkultur;
 • organizacji i prowadzenia działań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
 • diagnozowania problemów społeczno-kulturowych środowiska;
 • animacji różnorodnych form pracy społeczno-kulturalnej;
 • prowadzenia zajęć warsztatowych z wykorzystaniem takich dziedzin sztuki jak: plastyka, literatura, taniec, teatr, film;
 • kierowania i zarządzania elementami społeczno-kulturalnymi i wychowawczymi środowiska lokalnego.

Przedmioty specjalizacyjne, realizowane w ramach modułu:

Teoretyczne podstawy animacji społeczno-kulturalnej, Teoretyczne podstawy arteterapii, Metody i techniki animacji, Diagnozowanie potrzeb społeczno-kulturalnych, Choreoterapia i metody pracy z ciałem, Pedagogika zabawy, Wprowadzenie do wiedzy o kulturze i sztuce, Techniki pracy arteterapeutycznej, Terapia poprzez sztuki plastyczne, Metodyka pracy arteterapeutycznej, Media w animacji i arteterapii, Metodyka animacji zespołów zadaniowych, Laboratorium kultury, Metodyka organizacji imprez kulturalno-oświatowych, Metodyka wychowania przez sztukę, Zarządzanie projektami społeczno-kulturalnymi

Moduł do wyboru - opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną

Moduł: opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną

przygotowuje do działalności opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej, zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych oraz zapobiegania powstawaniu trudnych sytuacji życiowych.

Absolwent posiada kwalifikacje do pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi zarówno mieszczącymi się w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak i z różnego rodzaju trudnościami i deficytami rozwojowymi. Posiada uprawnienia do pracy opiekuńczej, opiekuńczo-wychowawczej i wychowawczej oraz terapeutycznej, kompensacyjneji profilaktycznej na stanowisku: opiekuna, wychowawcy, opiekuna-wychowawcy, w różnorodnych rodzinnych oraz instytucjonalnych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi, a także placówkach wsparcia dziennego, w tym na przykład realizujących zajęcia z zakresu terapii zajęciowej. jest kompetentny w zakresie diagnozowania sytuacji opiekuńczo-wychowawczej, projektowania zmian i modernizacji placówek, kierowania ich działalnością oraz ewaluacji; potrafi rozpowszechniać wiedzę o procesie opiekuńczo-wychowawczym i jego specyfice, jest kreatywny w organizowaniu rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej w środowiskach wychowania naturalnego, bezpośredniego i pośredniego

Absolwent modułu specjalistycznego posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie:

 • organizowania procesu opiekuńczo-wychowawczego adekwatnie do warunków i potrzeb środowiska,
 • organizowania i realizacji zajęć terapeutycznych z zakresu terapii zajęciowej adekwatnie do warunków i potrzeb danej instytucji,
 • badania i diagnozowania potrzeb opiekuńczych i wychowawczych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
 • organizacji działalności opiekuńczej i wychowawczej na poziomie samorządowym i państwowym oraz w strukturachpozarządowych,
 • kierowania zmianami w zakresie zaspokajania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych w środowisku lokalnym (organizacjiinstytucji wspierających rodzinę w funkcjonowaniu opiekuńczo-wychowawczym wobec dzieci i młodzieży),
 • koordynacji działań i zarządzania instytucjami opieki i wychowania oraz organizacjami trzeciego sektora,
 • tworzenia i realizacji projektów wzmacniających kompetencje wychowawcze rodziny, związanych z organizacją czasu wolnego i działalnością profilaktyczną, i terapeutyczną w środowisku, przygotowania do uczestnictwa w kulturze dzieci młodzieży i dorosłych,
 • prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz działań kompensacyjnych i zajęć terapeutycznych wobec dzieci i młodzieży a także dorosłych w placówkach pozaszkolnych, organizacji i aktywizacji lokalnych sił społecznych w zakresie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz przygotowania ich do samodzielnego funkcjonowania.

Przedmioty specjalizacyjne, realizowane w ramach modułu:

Podstawy pedagogiki specjalnej i terapeutycznej, Pedagogika opiekuńcza, Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, Patologie społeczne i ich profilaktyka, Metody pracy z grupą, Diagnostyka pedagogiczna, Psychopedagogiczne podstawy terapii, Pedagogika rodziny, Metodyka wspomagania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Metodyka pracy terapeutycznej, Rodzinne formy opieki zastępczej, Terapia rodziny, Dzieciństwo w kryzysie, Poradnictwo i praca z rodziną dziecka z chorobą i niepełnosprawnością, Standardy opieki nad dzieckiem, Systemy opieki nad dzieckiem i rodziną

Moduł do wyboru - resocjalizacja z profilaktyką społeczną

Moduł: resocjalizacja z profilaktyką społeczną

przygotowuje w zakresie podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie, jak również działań profilaktycznych w środowisku lokalnym, a także podejmowania działań ukierunkowanych na wsparcie społeczne osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Absolwent posiada kwalifikacje do podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób zagrożonych nieprzystosowaniem społecznym lub nieprzystosowanych społecznie, jak również działań profilaktycznych w środowisku lokalnym, a także podejmowania działań ukierunkowanych na wsparcie społeczne osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu oświaty i pozaoświatowych opieki resocjalizacyjnej dla dorosłych i dzieci, takich jak m. in.: zakład karny, zakład poprawczy, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, placówkiwymiaru sprawiedliwości np. sąd (jako kurator sądowy) czy policyjna izba dziecka, jak również w instytucjach pomocy zajmujących się wsparciem społecznym czy w ośrodkach interwencji kryzysowej.

Absolwent modułu specjalistycznego posiada kompetencje specjalizacyjne w zakresie:

 • diagnozowania i prognozowania zjawisk patologicznych w skali indywidualnej i społecznej;
 • umiejętności metodycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz z osobami dorosłymi objętymi postępowaniem penitencjarnym i terapeutycznym;
 • umiejętności stosowania psycho-, socjo- i kulturotechniki
 • tworzenia i realizacji środowiskowych programów profilaktycznych dotyczących zapobiegania zjawiskom marginalizacji i patologii społecznej;
 • wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją;
 • umiejętności tworzenia grup i środowisk alternatywnych wobec grup funkcjonujących w sprzeczności z ogólnie przyjętymi normami społecznymi i prawnymi;
 • kompetencji interpersonalnych i autokreacyjnych.

Przedmioty specjalizacyjne, realizowane w ramach modułu:

Pedagogika resocjalizacyjna, Profilaktyka społeczna, Patologia środowisk wychowawczych, Wybrane problemy zaburzeń psychicznych człowieka, Warsztat komunikacji interpersonalnej w pracy resocjalizacyjnej, Penitencjarystyka, Metodyka wychowania resocjalizującego, Terapia w oddziaływaniach resocjalizacyjnych, Rozwój profesjonalny pedagoga resocjalizującego, Profilaktyka uzależnień, Metodyka resocjalizacji  środowisku otwartym, Diagnostyka pedagogiczna, Projekt profilaktyczny, Prawne podstawy resocjalizacji, Metodyka arteterapii w resocjalizacji, Superwizja w pracy resocjalizacyjnej

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Pedagogika, niezależnie od wybranego modułu specjalistycznego może kontynuować naukę na następujących kierunkach studiów II stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Opolskim: Pedagogika (o modułach: animacja kultury z arteterapią, doradztwo zawodowe i edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną, resocjalizacja z profilaktyką społeczną, planowanie i zarządzanie w edukacji oraz na kierunkach pokrewnych (realizując różnicie programowe) takich jak: socjologia, nauki o rodzinie, politologia czy stosunki międzynarodowe, praca socjalna (bez różnic programowych)