KIERUNEK PEDAGOGIKA

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego zajmuje się działalnością dydaktyczną i badawczą, dokładając wszelkich starań by studenci zdobywając kwalifikacje, zostali wyposażenie w kompleksową wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Zajęcia dla studentów prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich w różnych formach, wykorzystując nowoczesne środki i metody dydaktyczne, pozwalające na wnikliwie analizowanie problemów i wyznań współczesnej pedagogiki. Instytut współpracuje z placówkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą, organizowane są międzynarodowe obozy naukowe, ale również „staże” w Polsce (w ramach programu „Most” na innych uczelniach w kraju) i za granicami naszego kraju (np. w ramach programu ERASMUS+). Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do życia i wypełniania zawodu z misją społeczną, spędzić interesująco i aktywnie okres studiów, zrealizować ciekawe praktyki zawodowe, pozwalające doskonalić swój przyszły warsztat pedagogiczny – to wybierz studia w INP w Uniwersytecie Opolskim.

Pedagogika jest interdyscyplinarną nauką społeczną, obejmująca swym zakresem całościowe procesy edukacyjne i wychowawcze, mające swoje źródła także w filozofii, socjologii czy psychologii. Pedagogika jest otwarta na różne rodzaje i formy wiedzy, jak również na wszystkie osoby: dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów oraz na osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych – co czyni z pedagogiki – kierunek i zawód na współczesne czasy!.
W ramach studiów pedagogicznych studenci realizują: przedmioty podstawowe, kierunkowe, ogólnouczelniane, praktyczno-metodyczne oraz specjalizacyjne, wynikające z wybranego modułu przedmiotów do wyboru (od III semestru w przypadku studiów I stopnia – licencjackich i od II semestru w przypadku studiów II stopnia – magisterskich), w ramach którego mogą rozwijać i pogłębiać wiedzę specjalistyczną, umiejętności i kompetencje, przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Kierunek Pedagogika prowadzony w Instytucie Nauk Pedagogicznych WNS UO uzyskał w roku 2019 pozytywną ocenę wydaną przez Polską Komisję Akredytacyjną (Uchwała nr 762/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 października 2019r.).

Następna ocena kierunku nastąpi dopiero w roku akademickim 2025/2026.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek Pedagogika odbywa się według ogólnych kryteriów, ustalonych każdego roku przez Senat Uniwersytetu Opolskiego i ogłaszanych na stronie internetowej UO. Rekrutacja przebiega w kilku etapach: rejestracja, ogłoszenie wyników, składanie dokumentów, ogłoszenie list przyjętych. W okresie rekrutacji działają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, których skład oraz możliwość kontaktu z nimi ustalane są i podawane do wiadomości kandydatów na studia na stronie Instytutu Nauk Pedagogicznych: www.inp.wns.uni.opole.pl. Warunki rekrutacji ponadto będą dostępne na stronie internetowej: www.rekrutacja.uni.opole.pl.

Sekretarze Komisji Rekrutacyjnej (ul. Oleska 48, s. 102 lub pokój 317)

tel. 77 452 74 30 lub 77 452 74 39

Tomasz Chojnowski – tchojnowski@uni.opole.pl

Łukasz Masnyk – lmasnyk@uni.opole.pl

Działalność studencka

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów (KNP) prowadzi działalność w zakresie popularyzacji nauk pedagogicznych, poprzez rozwijanie zainteresowań, zdobywanie doświadczeń oraz wiedzy z zakresu prowadzenia badań kultury i edukacji wśród młodzieży akademickiej. Poszczególne sekcje naukowe ukierunkowane są na działalność specjalistyczną, właściwą reprezentowanej subdyscyplinie pedagogicznej. Swoje statutowe cele i zadania koło naukowe realizuje poprzez: organizację spotkań o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym; prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla uczniów i studentów; prowadzenie badań i opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych; organizowanie i czynny udział w konferencjach i seminariach naukowych; organizację i uczestnictwo w wyjazdach studyjnych, a także organizację i realizację przedsięwzięć kulturalno-oświatowych i charytatywnych w skali regionalnej i ponadregionalnej. W ramach Koła Naukowego Pedagogów studenci mogą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu animacji kultury, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki pracy czy planowania i zarządzania w edukacji.