Pedagogika jest interdyscyplinarną nauką społeczną, obejmująca swym zakresem całościowe procesy edukacyjne i wychowawcze, mające swoje źródła także w filozofii, socjologii czy psychologii. Pedagogika jest otwarta na różne rodzaje i formy wiedzy, jak również na wszystkie osoby: dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów oraz na osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych – co czyni z pedagogiki – kierunek i zawód na współczesne czasy!.

Kierunek Pedagogika prowadzony w Instytucie Nauk Pedagogicznych UO uzyskał w roku 2019 pozytywną ocenę przez Polską Komisję Akredytacją (Uchwała nr 762/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 października 2019 r.). Następna ocena kierunku nastąpi dopiero w roku akademickim 2025/2026.

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (kandydaci na studia legitymują się świadectwem maturalnym [konkurs świadectw] lub równoważnym i przyjmowani są na studia na podstawie wyników uzyskanych podczas egzaminów maturalnych), trwają 3 lata (6 semestrów) i obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia metodyczne i seminaria dyplomowe) oraz praktyki zawodowe (śródroczne i ciągłe). By skończyć studia student musi zgromadzić 180 punktów ECTS.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku Pedagogika, niezależnie od wybranego modułu specjalistycznego powinien dysponować przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalizację pedagogiczną. Posiadać umiejętność prowadzenia badań naukowych, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalizacji oraz być nastawionym na działalność prospołeczną i samodoskonalenie.

Moduły do wyboru na studiach I stopnia

Moduł: animacja kultury z arteterapią

przygotowuje arteterapeutów, organizatorów i animatorów inicjatyw o charakterze społeczno-oświatowym i kulturalnym w środowisku lokalnym przeobrażających go w układ przyjazny człowiekowi, umożliwiający mu kształtowanie się i realizację potrzeb rozwojowych.

Moduł: opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną

przygotowuje do działalności opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej, zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych oraz zapobiegania powstawaniu trudnych sytuacji życiowych.Moduł: resocjalizacja z profilaktyką społeczną

Moduł: resocjalizacja z profilaktyką społeczną

przygotowuje w zakresie podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie, jak również działań profilaktycznych w środowisku lokalnym, a także podejmowania działań ukierunkowanych na wsparcie społeczne osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, trwają 2 lata (obejmują 4 semestry) i realizowane są poprzez zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia metodyczne i seminaria dyplomowe). By skończyć studia student musi zgromadzić 120 punktów ECTS. Studenci, którzy ukończyli studia licencjackie na innym kierunku aniżeli Pedagogika zobligowani są do realizacji różnic programowych. W rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 przewidziano limity: 100 osób (studia stacjonarne) oraz 80 osób (studia niestacjonarne).

Absolwent studiów uzupełniających magisterskich na kierunku Pedagogika, niezależnie od wybranego modułu specjalistycznego powinien dysponować przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalizację pedagogiczną. Posiadać umiejętności: prowadzenia badań naukowych, projektowania i realizacji różnorodnych działań opiekuńczo-wychowawczych, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalizacji, być uwrażliwionym na potrzeby człowieka w różnych fazach życia, a także nastawionym na działalność prospołeczną i samodoskonalenie.

Moduły do wyboru na studiach II stopnia

Moduł: animacja kultury z arteterapią

przygotowuje organizatorów i animatorów inicjatyw o charakterze społeczno-oświatowym i kulturalnym w środowisku lokalnym, przeobrażających go w układ przyjazny człowiekowi, umożliwiający mu kształtowanie się i realizację potrzeb rozwojowych oraz arteterapeutów mogących podjąć pracę różnymi metodami arteterapeutyczymi.

Moduł: doradztwo zawodowe i edukacyjne

przygotowuje specjalistów w zakresie pedagogiki pracy, świadczących usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego, zorientowanego przede wszystkim na wsparciu w zakresie określania ścieżki edukacyjnej, planowania kariery zawodowej i życiowej, adaptacji na rynku pracy, a w szczególności wyboru zawodowego, doskonalenia i dokształcania zawodowego.Moduł: opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną

Moduł: opiekuńczo-wychowawcza z terapeutyczną

przygotowuje do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zarówno mieszczącymi się w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak również z różnego rodzaju trudnościami i deficytami rozwojowymi.

Moduł: planowanie i zarządzanie w edukacji

przygotowuje osoby rozumiejące potrzeby pedagogiczne, instytucjonalne i środowiskowe do pracy administracyjnej w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych różnych typów i szczebli, organów prowadzących wspomniane placówki, placówek samorządowego i państwowego nadzoru oświatowego, pracowników fundacji i organizacji pozarządowych.

Moduł: resocjalizacyjny

przygotowuje studentów w zakresie podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie, jak również działań profilaktycznych w środowisku lokalnym a także podejmowania działań ukierunkowanych na wsparcie społeczne osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej