Koło Naukowe Pedagogów (KNP)

Koło Naukowe Pedagogów (KNP) prowadzi działalność w zakresie popularyzacji nauk pedagogicznych, poprzez rozwijanie zainteresowań, zdobywanie doświadczeń oraz wiedzy z zakresu prowadzenia badań kultury i edukacji wśród młodzieży akademickiej. Ponadto działalność KNP ukierunkowana jest na integrację studenckiego środowiska akademickiego i współpracę z innymi kołami i organizacjami o podobnym naukowo-badawczym profilu działalności. Swoje statutowe cele i zadania KNP realizuje poprzez: organizację spotkań o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym; prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla uczniów i studentów; prowadzenie badań i opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych; organizowanie i czynny udział w konferencjach i seminariach naukowych; organizację i uczestnictwo w wyjazdach studyjnych, a także organizację i realizację przedsięwzięć kulturalno-oświatowych i charytatywnych w skali regionalnej i ponadregionalnej. Poszczególne sekcje naukowe i grupy robocze, funkcjonujące w ramach KNP ukierunkowane są na działalność specjalistyczną, właściwą reprezentowanej subdyscyplinie pedagogicznej.

Wśród przedsięwzięć realizowanych przez KNP należy wymienić m.in. akcje charytatywne „Nie bij mnie, kochaj mnie!” – wspólnie z Kołem Naukowym Pracowników Socjalnych i Fundacją Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ; warsztaty edukacyjno-integracyjne dla dzieci, warsztaty z modelowania balonów, warsztaty teatralne, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; organizację wykładów otwartych dla społeczności akademickiej czy dni otwartych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto członkowie KNP czynnie włączyli się w organizację i koordynację konkursów Polsko-Czeskich pt. „Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów – Czechów” oraz w promowanie nauk pedagogicznych podczas targów edukacji i pracy odbywających się w regionie, jak również byli obecni na festiwalach i piknikach naukowych (Opole, Wieluń). Członkowie KNP brali czynny udział w konferencjach naukowych: międzynarodowych („Reformation & Bildung. Historische und pädagogische Facetten’’, „Lehrerbildung vor neuen Herausforderungen – Bilanz und Perspektiven in deutsch-polnischer Perspektive”; „Instytucje i stowarzyszenia w kształtowaniu edukacji jutra. Perspektywa polsko-niemiecka” ), ogólnopolskich (,,W obliczu migracji: społeczne, kulturowe i ekonomiczne konsekwencje procesów migracyjnych w Polsce, Europie i na świecie’’), środowiskowych („Muzeum Lokalne – Trwanie obecności w zmieniającym się świecie”; i Środowiskowych Konferencjach Studenckich Kół Naukowych w formule Science Slamu).

Koło Naukowe Pedagogów za swą działalność zostało trzykrotnie wybrane Najlepszym Kołem Naukowym Uniwersytetu Opolskiego w kategorii nauk społecznych (za rok 2016, 2017 i 2018).

Opiekunami merytorycznym Koła Naukowego Pedagogów są: dr hab. Edward Nycz, prof. UO oraz dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. UO

Zarząd Koła Naukowego Pedagogów

Zarząd Koła Naukowego Pedagogów w roku akademickim 2022/2023:

Przewodniczący Koła Naukowego – Aleksandra Kuczera, nr indeksu: 135673

Z-ca Przewodniczącego – Marcin Klemenz, nr indeksu: 132164

Sekretarz – Emilia Tokarczyk, nr indeksu: 138050

Koordynator KNP – mgr Paweł Cieśla

Delegat KNP na zebrania ogólne Studenckiego Towarzystwa Naukowego UO – Emilia Tokarczyk

Kontakt z zarządem Koła Naukowego Pedagogów: knp@uni.opole.pl

 

Kontakt z Zarządem Koła Naukowego Pedagogów

15 + 15 =