RELACJA Z XVI MIĘDZYNARODOWEGO SEMINARIUM NAUKOWEGO  
„INSTYTUCJE I STOWARZYSZENIA W KSZTAŁTOWANIU EDUKACJI JUTRA. PERSPEKTYWA POLSKO-NIEMIECKA”

W dniach 3–5 listopada 2022 r. w Opolu, Kamieniu Śląskim i Kędzierzynie-Koźlu, odbyło się XVI Międzynarodowe Seminarium Naukowe, zorganizowane na bazie długoletniej współpracy naukowo-badawczej pomiędzy obecną Katedrą Metodologii Badań Społecznych i Myśli Pedagogicznej Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, a Katedrą Historii Oświaty i Wychowania Uniwersytetu Poczdamskiego. Współorganizatorami tegorocznej konferencji naukowej były następujące instytucje partnerskie, mianowicie: Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce, Instytut Naukowo-Badawczy Księdza Sebastiana Kneippa „Sebastianeum Silesiacum”, Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Oddział Opole oraz Towarzystwo Ziemi Kozielskiej.

XVI Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. „Instytucje i stowarzyszenia w kształtowaniu edukacji jutra. Perspektywa polsko-niemiecka”  miało na celu wymianę myśli, doświadczeń i wniosków z prowadzonych badań, realizowanych projektów i aktywności społeczno-edukacyjnych przez ośrodki naukowe i ich partnerów. Pierwszy dzień Międzynarodowego Seminarium Naukowego poświęcony był zwiedzaniu przez zaproszonych gości, wystawy stałej w Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce pt. „Niemcy w Polsce – historia i teraźniejszość” oraz na wysłuchanie interesującego wykładu mgr Weroniki Wiese (Kierownik Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce) pt. „Idea otwarcia Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce. Doświadczenie i pamięć historyczna w pracy instytucji dziedzictwa narodowego”. Uroczystego otwarcia obrad naukowych, odbywających się w Sanktuarium św. Jacka Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, dokonał Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych – dr hab. Edward Nycz, prof. UO, wspólnie z nestorami wzajemnej współpracy: prof. dr. Frankiem Toschem oraz prof. dr hab. Zenonem Jasińskim oraz gospodarzem miejsca ks. prof. dr hab. Zygfrydem Glaeserem. Zakres tematyczny konferencji naukowej ukierunkowanej na ukazanie działalności instytucji i stowarzyszeń z perspektywy polsko-niemieckiej, w kontekście historycznym i współczesnym,  prezentował się następująco: „Integracyjna pedagogia kulturowego dziedzictwa Odrowążów (ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser, Uniwersytet Opolski); „Przyszłość szkoły – czy praktyczna szkoła jest alternatywną szkołą przyszłości?” (prof. dr. Frank Tosch, Universität Potsdam); „O potrzebie wolności w edukacji – perspektywa przyszłości” (dr hab. Eugenia Karcz-Taranowicz, prof. UO, Uniwersytet Opolski); „Światowy sojusz na rzecz odnowy edukacji jako multiplikator zreformowanej pedagogiki i reformy szkolnej (1921-1945)” (prof. dr. Jörg-W. Link, Universität Potsdam); „Reformy klas szkolnych w przeszłości i teraźniejszości” (prof. dr. Joachim Scholz, Ruhr Universität Bochum); „Edukacja przyszłości z perspektywy związków nauczycielskich i instytucji społeczno-edukacyjnych” (mgr Marek Wiendlocha, Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce; mgr Paweł Cieśla, Uniwersytet Opolski); „Muzeum na pograniczu jako przestrzeń pamięci i miejsce edukacji” (dr hab. Edward Nycz, prof. UO, Uniwersytet Opolski). W ostatnim dniu seminarium naukowego, uczestnicy wysłuchali interesującego wykładu pt.: „Realizacja edukacji regionalnej w Muzeum Ziemi Kozielskiej” (mgr Emilia Bandrowska, Muzeum Ziemi Kozielskiej / Towarzystwo Ziemi Kozielskiej), połączonego ze studyjnym zwiedzaniem nowo powstałego regionalnego muzeum (Edward Nycz, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej).

Seminarium można uznać zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym za udane, bo łączące elementy edukacyjnej wiedzy teoretycznej z praktyką realizowaną w czasie zmian polityczno-społeczno-kulturowych. Program odzwierciedlał tematykę wpisaną w zainteresowania naukowe jednostek i instytucji partnerskich w tym projekcie. Ważne były osobowe i międzyinstytucjonalne rozmowy, budujące zręby przyjaźni – tak ważne w nauce (jak wskazywał Arystoteles). W trakcie wspólnych rozmów – omówiono także założenia możliwej dalszej współpracy między zespołami badawczymi z Opola i Poczdamu, identyfikując nowe pola naukowo-badawcze w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-edukacyjnej, możliwe do podjęcia z polsko-niemieckiej perspektywy.

Tekst: mgr Paweł Cieśla
Fot. mgr Paweł Cieśla